Świetlica „Renovaro”

Powrót

Celem działania Stowarzyszenia ”Renovaro” im. św. Jadwigi Królowej jest:

  • zapewnienie opieki wychowawczej i dydaktycznej oraz realizacja oddziaływań profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich materialnie i duchowo, poprzez prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych a także udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym i instytucjom
  • prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa, organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji, współpraca z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów
  • działalność wydawnicza, wystawiennicza i prasowa.
  • Działalność charytatywna w tym także prowadzenie placówek rehabilitacyjnych i opiekuńczych
  • Podtrzymywanie tradycji narodowej opartej o wzór rycerstwa opolskiego ,pielęgnowanie polskości oraz świadomości kulturowej pokolenia
  • Przeciwdziałanie patologiom społecznym
  • upowszechnianie sportu i kultury fizycznej poprzez organizowanie dla dzieci i młodzieży zawodów sportowych, teleturniejów, wyjazdów na basen
  • Promocja i rozwijanie wolontariatu poprzez pracę informacyjną w szkołach na rzecz pozyskiwania młodzieży do pracy społecznej na rzecz dzieci i młodzieży w świetlicach wychowawczych.

Szczególnym polem dla działania Stowarzyszenia jest poprawa kondycji moralnej i materialnej dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych Miasta i Powiatu Nowy Targ.

Powrót